Обадете ни се на:
тел: 094 601748
 
 
 
 
 

Прием

Приемът на деца в детската градина се осъществява целогодишно по желание на родителите при спазване на условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Видин /Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Видин/.

 

o Децата постъпват в детската градина не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

o По преценка на родителя и при наличие на свободни места децата постъпват в детската градина при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпването.

o Деца за задължително предучилищно образование се приемат от учебната година, която е с начало годината на навършване на 4 годишна възраст.

o Записването на деца в детската градина става въз основа на писмено заявление до директора на детската градина /по образец/ от родителите на децата.

o Заявления за записване за всички възрастови групи в детската градина се подават целогодишно и приемът се осъществява при наличие на свободни места.

 

Задължителен набор от документи, съпътстващи заявлението:

 

o копие от акта за раждане;

o здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист;

o еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано

o от 15 дни преди постъпване на детето;

o изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

o данни от общопрактикуващия лекар или друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са

извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005 за имунизациите в Република България/ДВ, бр.45 от 2005/;

o деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

o медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар - специалист не по-рано от 3 дни;

o Приемането на заявленията и документите се извършва в ДГ „Детелина“ на ул. „Алеко Константино“ №11 от упълномощени със заповед на директора лица. Всяко заявление се вписва в дневника от завеждащ администрация и се издава входящ номер. Децата се приемат по реда на входящия номер на заявлението.

 

Формуляри на заявление можете да изтеглите тук

Свържете се с нас

Детска градина „Детелина“

гр. Видин, ул.“Ал. Константинов“ No 11

Тел: 094 601748

Mail: info-500129@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Видин: https://vidin.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/