Обадете ни се на:
тел: 094 601748
 
 
 
 
 

Проекти

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ 2023

ПРОЕКТ „ЗДРАВЕЙ, ЗДРАВЕ!“

Проектът е насочен към света на детето, като подкрепя добро здраве, дееспособност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност чрез двигателни дейности.

ЦЕЛИ

1. Постигане в по-висока степен на двигателна активност от децата чрез организиране на подкрепяща образователна среда и иновативни дейности.

2. Формиране на нагласи за здравословен начин на живот и потребност от активно движение.

3. Иновации в дейностите за възпитаване на физическа култура  

ДЕЙНОСТИ

Групи за танци, здравословна гимнастика, мажоретки.

Велопоход в парка

Туризъм по брега на Дунав

„Парад на хвърчилата“

Участие в Кампания „Европейски ден на спорта“

Хепънинг „Играй, движи се, спортувай“

РЕЗУЛТАТИ

За децата

 -  Физическо развитие, дееспособност и закаленост;

 - Формиране на разбиране за здравословен начин на живот и благосъстояние;

 - Разнообразни, привлекателни и емоционални двигателни дейности

 - Емоционална удовлетвореност

За педагогическия екип

  • Напредък в начина, по който отговаряме на потребностите на децата от движения;
  • Промяна в подхода за организиране на двигателни дейности

 


Action type K122-SCH-Short-term projects for mobility of learners and staff in school education

Проект „Подкрепа на професионалните компетенции за иновации в преподаването и включване на децата

Този проект подкрепя професионалното развитие на учителите за подобряване качеството на преподаване чрез прилагане на иновативни практики и включване на всички деца в процеса на учене.

Продължителност: 01.06.2023г. – 30.09.2024г.

Партньори: New Horizons Malta“; Vrtec Manka Golarja; „ELA

Цели

Професионално развитие, насочено към подобряване качеството на преподаване чрез прилагане на иновативни методи и подходи.

Повишаване знанията и ангажираността за използване на приощаващи образователни методи и приобщаващи дейности.

Дейности

  1. Обучение на 4 учители в курс "Inclusion starts with I Learning to live together"
  2. Job Shadowing, участват 3 учители
  3. Обучение на 4 учители в курс „Innovative teaching methods for preschool teachers
  4. Приложение и интегриране на придобитите знания и професионално развитие в ежедневната работа с децата и организацията на учебната среда.

 


                             

Международно сътрудничество с Предшколска установа „БУЦКО“, Сокобаня, Сърбия

ДЕЙНОСТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

  • РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА ПРЕДШКОЛСКО УСТАНОВУ „БУЦКО“ И ДГ „ДЕТЕЛИНА“
  • ОБСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНАТА СРЕДА
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ
  • ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД

 


Проект Еразъм+ „Връзка на вълшебните приказки и STEAM

От месец октомври, 2019 година детска градина „Детелина“ успя да се включи отново в европейски проект Еразъм + на тема „Връзка на вълшебните приказки и STEAM”. Координатор на проекта е PU „NASA RADOST“ Сърбия, а партньори са JVIZ OS Dobrna, Словения, 18th Kindergarten of Rhodes Гърция и ДГ „Детелина“, Видин, България.

Темата е интересна, актуална и е предизвикателство за всички нас. Всеки партньор отговаря за един от компонентите на STEAM. А STEAM е образователен подход в обучението, който използва науката и технологиите, инженерството, изкуството и математиката. Нашият екип отговаря за инженерството.

Децата в предучилищна възраст са любопитни, a науката ги насърчава да експериментират, да решават проблеми и да изследват. Те са запознати с компютрите и технологиите, които са част от живота им. Освен това имат толкова много въпроси и толкова творчески решения, което е основната база на инженерството. Децата ни са неразделно свързани и с приказките. Те са част от ежедневното обучение. Приказките са интересни и в тях се случват много мистериозни неща. Много въпроси остават отворени след четене на приказки.

Заключихме, че те могат да бъдат отлична база за STEAM дейности в детските градини. Нашето намерение е да реализираме STEAM дейностите в нашите предучилищни институции, да споделяме знания с колеги и да дадем възможност на децата и учителите в предучилищна възраст да развият своите умения в 21 век. STEAM е сравнително ново за всички нас, но ще се учим един от друг и ще обменяме добри практики, за да го включим в бъдещата ни работа.

Ще има и обмен на културна, традиционна и езикова характеристика на страните, използващи традиционните приказки като основен източник за въвеждане на различия и прилики. От своя страна, на международните срещи ще популяризираме метода, традициите и културата на страните партньори сред широка аудитория.

Очаква ни трудна, но и интересна и ползотворна работа.

 

 

Одобрен проект по Еразъм+ „Партньорства за училищен обмен“ – КА229 на тема : „Връзка на вълшебните приказки и STEAM“.

Свържете се с нас

Детска градина „Детелина“

гр. Видин, ул.“Ал. Константинов“ No 11

Тел: 094 601748

Mail: info-500129@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Видин: https://vidin.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/