Обадете ни се на:
тел: 094 601748
 
 
 
 
 

Материална база

Детската градина е разположена в две сгради – основна и филиал „Васил Левски“.

В основната сграда има помещения за четири групи, физкултурен салон, административни помещения, медицински кабинет, кухненски и отоплителен блок. Във филиал „Васил Левски“ има помещения за три групи, физкултурен салон, медицински кабинет, административни помещения, помещение за получаване и разпределяне храната на децата, отоплителен блок. Материалните условия са много добри – обзавеждането на групите и останалите помещения е съобразено със съвременните изисквания, осигуряващи

спокойна работа и уют. Занималните разполагат с помещения за приемане на децата, кухненски офиси, санитарни помещения – тоалетни и умивални. Занималните на първия етаж в основната сграда разполагат със собствен вход. Оформени центрове за игра и обучение на децата.

Дворните площадки са оборудвани с подходящи за възрастта на децата съоръжения. Една площадка в двора на основната сграда е с ударопоглъщаща настилка. В двора на основната сграда има малък басейн и оборудвана площадка на приказките.

Медицинските кабинети са добре оборудвани.

Кухненският блок създава удобства и възможност за спазване на системата за контрол.

Интериорът на градината е естетически издържан и функционално организиран. Материално – техническата и дидактичната база е отлична – мултимедия, интерактивни дисплеи, монитори за електронно преподаване и учене, компютърни системи, преносими компютри, цифров фотоапарат.

Дворовете на основната сграда и филиал „Васил Левски“ са затревени. Има цветни алеи, с богато разнообразие от дървета и храсти.

Сградите се охраняват със СОТ. Във филиал „Васил Левски“ има видеонаблюдение.

Организиран е ефективен пропускателен режим.

Свържете се с нас

Детска градина „Детелина“

гр. Видин, ул.“Ал. Константинов“ No 11

Тел: 094 601748

Mail: info-500129@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Видин: https://vidin.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/