Обадете ни се на:
тел: 094 601748
 
 
 
 
 

Предучилищно образование

В детската градина се създават условия за придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищно образование.

Основна форма на педагогическо взаимодействие, в която протичат дейностите на детето е педагогическата ситуация. Тя осигурява постигането на компетентностите в направленията:

o Българки език и литература

Чрез образователното направление се извежда на преден план комплексната реализация на речевото развитие на детето от предучилищна възраст. Една от основните функции на обучението по това направление е задоволяването на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване: готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване.

o Математика

Основната цел на математическата подготовка е стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и оценяването им.

o Околен свят

Чрез образователното направление се реализира педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращите процеси - изграждане на адекватна представа за окръжаващата близка социална среда, придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване и самостоятелна детска игрова дейност като предпоставки за готовността за училище.

o Изобразително изкуство

Чрез образователното направление се изграждат у детето представи, умения и отношения, свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и явления от заобикалящата го среда. Акцент в образователното направление е развитието на творчеството и работата в екип.

o Музика

Чрез съдържанието по образователното направление се постига развитие на музикално-изпълнителските умения и умения за слушане на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да й се радват и да я преживяват.

o Конструиране и технологии

Образователното направление включва манипулативни и практически умения (работа със схематични изображения, разбиране, решаване на проблеми, работа по малки проекти и др.) Създават се условия за първоначално запознаване с възможностите на информационните и комуникационните технологии.

o Физическа култура

Целевата ориентация на стандарта по образователното направление е комплексното развитие на детето от предучилищна възраст: добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; потребност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност; игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност.

Допълнителни форми

В детската градина се организират допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, които допринасят за личностното развитие на детето.

В началото на всяка учебната година се предлагат допълнителни педагогически дейности: английски език, народни танци, футбол.

Свържете се с нас

Детска градина „Детелина“

гр. Видин, ул.“Ал. Константинов“ No 11

Тел: 094 601748

Mail: info-500129@edu.mon.bg

Полезни връзки

МОН: http://mon.bg/

Общ. Видин: https://vidin.bg/

Закрила на детето: https://sacp.government.bg/