Профил на купувача

ОП плодове и зел

ОП ПГ

ОП месо, риба и яйца

ОП пак.и консер.храни

Договор Войнов и С-ИЕ

договор Ивил-Иван Кръстев

протокол хранителни

договор хранителни 2019-2020г

1_Док-я Детелинапротокол хранителни

2_Техническа спецификация

dokumentaciqпротокол хранителни

objva

zapoved 271

Протокол

Заповед Училищно мляко и Училищен плод

обява за процедура

документация ОП

обява ОП

3_Техническа спецификация

2_Прогнозни цени 01.08.2019-1

1_Док-я Детелина

Протокол

Документи

Ценово предложение

Техническо предложение

Договор доставка на хранителни продукти

отговор на искане за разяснения

Обява

документи 5

_Техн.спец-я Детелина 5_

Прогнозни цени Детелина5_

Док-я Детелина

договор ЕТ Ивил

договор Фрукт Н

протокол обществени поръчки

приложение2

приложение1

objva

1.документация храни Детелина

Техническа спецификация Детелина

dokument

съобщение

zapoved1

обява

документация

документация храни

Техническа спецификация

oбява

решение