Програмна система

ДЕТСКА ГРАДИНА   „ДЕТЕЛИНА“

Видин; ул „Ал. Константинов’’ № 11 

тел. 094 601748 

E-mail:   cdgdetelina@abv.bg                                                                                                                                                                                                                         

                                                             ПРОГРАМНА СИСТЕМА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящата програмна система се разработва в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, Дв. бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.
 2. Програмната система е част от стратегията за развитието на детската градина.
 3. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел.

ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА 

       Програмната система урежда отношенията в ДГ „Детелина“, гр. Видин за период от 4 години. Сама по себе си тя включва участниците в образователния процес  и разпознава детската личност като уникална.

Програмната система приема образованието като процес, който  включва обучение, възпитание и социализация на децата от 2 до 7 годишна възраст.

Програмната система отчита образованието като национален приоритет и определя политиката на детската градина за повишаване качеството на образованието и прибиране и задържане на 5 и 6 годишните деца, с цел осигуряване на шанс за равен старт в училищното образование.

Програмната система организира учеща общност в детската градина  и мотивира учителите да реализират в най – висока степен уменията си за създаване на учеща среда.

Програмната система утвърждава детската градина пред родителите и обществеността на гр. Видин като значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

І. МИСИЯ

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-образователна дейност в детското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение. Поставяне  основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална култура и родова идентичност; формиране на децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. Превръщане на Детска градина „Детелина” в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, познание и общуване. Превръщане на детското заведение и в ценено място за сътрудничество и просперитет на семействата и екипа.

ІІ. ВИЗИЯ

Утвърждаване в общественото пространство на детското заведение като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

 • осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 2 до 7 годишна възраст;
 • гарантиране на личностно- ориентиран и резултативно обоснован възпитателно – образователен процес в педагогическото взаимодействие;
 • водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа на родителите в името на децата.

 ІІІ. ЦЕННОСТИ

 1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.
 2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие.
 3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.
 4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.
 5. Създаване условия за квалификационни дейности на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащо образование – образование през целия живот.
 6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

ІV.ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

   Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Оптимизиране на възможностите на детското заведение за утвърждаването му като център за възпитателна, образователна, културна и социална дейност, не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

Подцели:

1.Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда, осигуряваща равен шанс и достъп до качествено предучилищно образование и възпитание на всички деца.

2.Утвърждаване на демократичен стил на ръководство, съдействащ за създаване на социални и икономически стимули, както и мотивация за висока професионална реализация и развитие на педагогическия състав.

3.Идентифициране уникалността на всеки един от учителите и създаване  база от качества и идеи.

4.Осигуряване среда за прилагане на положителните идеи.

5.Създаване среда за взаимопомощ и подкрепа на база набора от различности на екипа

6. Подпомагане на младите и новоназначени учители.

7.Създаване на екип за иновационен опит в детската градина за повишаване качеството на работа във всички групи;

8.Хуманност на възпитателно-образователния процес.Преоткриване на детската личност, възпитаване в дух на толерантност, свобода и творчество.

9.Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности адресирани към индивидуалните потребности: на децата – чрез кътове, материална база, дейности, ателиета, школи; на педагогически и непедагогически персонал – чрез оптимална работна среда, работно поле за изява;

10Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда;

11.Интегриране на деца със специални образователни потребности;

12.Активизиране на родителската общност.

Анализ на състоянието на детската градина и външната среда:

Детското заведение е открито на 1.09.1960г. като ЦДГ, от 26.09.2012г. с решение на Общински съвет Видин към ЦДГ №3 „Детелина“ се присъединява сградата на ЦДГ „Брезичка“ с.Синаговци , а от 1.09.2016г.   и ЦДГ 4 „Васил Левски“ .

Детска градина ”Детелина“ е публична общинска собственост.Двете сгради са разположени в централната градска част. Основна  с адрес : ул.„ Алеко Константинов’’11 (кв.„Калето“- старата градска част) и сградата на  : ул. „Цар Иван Шишман“1. В двете сгради са обособени 7 групи. Занималните и спалните помещения са просторни и уютни, в отлично състояние, естетически и функционално подредени, създаващи емоционален комфорт и подходящи условия за отглеждането, възпитанието и обучението на децата. Детската градина разполага с физкултурен салон/ музикален кабинет и други обособени помещения, осигуряващи условия за допълнителни дейности.

Сградата в с.Синаговци е бивше начално училище, реновирано, разполага с голям двор – добре уреден и снабден с необходимите уреди и съоръжения- кътове за отдих и забавления. Базата  се използва и за летен отдих на видинските деца. Условията са подходящи и за използване във всеки от месеците на годината. Екипът е отворен към приемане на генерирани от родителската общност идеи.

Детското заведение разполага с  административни кабинети – директор  и завеждащ административна служба, медицински кабинет, методичен кабинет, кухненски блок, складови и сервизни помещения, перално помещение.

На двора за обособени площадки за всяка възрастова група с необходимите съоръжения за игри и забавления.Детските площадки са разделени с добре оформени и поддържани храсти и тревни площи. Дворът на детското заведение разполага и с детски басейн, използван през топлите летни дни.

 

 РАЗДЕЛ  І

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 1. Подходи на педагогическо взаимодействие на децата от ДГ „Детелина“:
 • Игрови подход – образователните и възпитателните цели се постигат при използването на играта като водеща дейност за педагогическо въздействие във всичките й разновидности: предметни игри, творчески игри, конструктивни игри, игри с правила, дидактични игри, словесни игри, подвижни игри, народни игри.
 • Подход на хуманност и толерантност – този подход поставя детето като главна ценност в системата на взаимоотношения, а хуманността като главна тяхна норма. Педагогическото взаимодействие трябва да се основава на уважение към всеки човек и към неговите различия на вероизповедание, етническа принадлежност, физическото или психическото му състояние. В детска градина „Червената шапчица” държим на хармоничното общуване между децата. Това включва дребни, но важни неща – поздрави при среща и раздяла, изрази на учтивост и внимание, изчакване и др.
 • Подход на равнопоставеност и антидискриминация – този подход дава възможност за равен достъп и липса на дискриминация на всички деца, независимо от тяхната вяра, етнос или различни физически и психически състояния.
 • Иновативни подходи – всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще доведе до изпълнение на поставените цели в Стратегията за развитие на детската градина.
 • Подход за опазване на образователните традиции и съхраняване на културните ценности – уважение в общи ценности и морал.
 • Позитивен подход – вяра във възможностите и силите на всяко дете
 • Диференциран подход, съчетан с личностен и индивидуален – оценяване на възрастовите различия на децата и индивидуалните качества на всяко дете.
 • Екологичен подход – уважение към природата и грижи за нейното опазване.
 1. Форми на педагогическо взаимодействие.

Провеждат се в съответствие с прилаганата програмна система, при зачитане на потребностите и интересите на децата.

 • Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

В детска градина „Детелина” се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по Държавния образователен стандарт за предучилищно образование: „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Физическа култура“ и „Конструиране и технологии“. По преценка на учителите във всички възрастови групи педагогическите ситуации по български език и литература са завишени над задължителния минимум с една.

Допълнителни форми за педагогическо въздействие.

Организират се извън времето за провеждане на педагогически ситуации. Организират се ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, като допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на детето. Такива в детска градина „Детелина” са разходки сред природата, творчески игри, подвижни игри, драматизирани игри, слушане и гледане на приказки, игри и занимания на двора,отглеждане на билки.

РАЗДЕЛ ІІ

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

В детска градина „Детелина”  за учебната 2016/2017 година се провежда целодневна и полудневна организация на предучилищно възпитание .Педагогическите ситуации за различните възрастови групи по преценка на учителите са разпределени по следния начин:

Централна сграда – ул.“Ал. Константинов“11

-Първа група –  12 педагогически ситуации – над допустимия минимум са  една педагогическа ситуация по „ Околен свят“

-Втора група – 14 педагогически ситуации –   над допустимия минимум са една педагогическа ситуация по „Български език и литература“

-Трета подготвителна група 5 годишни – 17 педагогически ситуации – над допустимия минимум са една педагогическа ситуация по „Български език и литература“ и една по „Околен свят“.

-Четвърта подготвителна група 6 годишни – 19 педагогически ситуации – над допустимия минимум са една  педагогическа ситуация по „Български език и литература“ и една по „Околен свят“.

Сграда на улица „Цар Иван Шишман“1 Видин

-Първа група –  12 педагогически ситуации – над допустимия минимум са  една педагогическа ситуация по „ Околен свят“

-Втора група – 14 педагогически ситуации –   над допустимия минимум са една педагогическа ситуация по „Български език и литература“

– Смесена  подготвителна група 5и 6 годишни – 19 педагогически ситуации – над допустимия минимум са една педагогическа ситуация по „Български език и литература“ и една по „Околен свят“.

Сграда с. Синаговци ул.“Първа“ 50

– Полудневна подготвителна група 5 и 6 годишни  – 19 педагогически ситуации – над допустимия минимум са една  педагогическа ситуация по „Български език и литература“ и една по „Околен свят“.

Организацията на предучилищното образование ще се осъществява при следния дневен режим, който е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност да се направи преценка на съотношението между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.

 

 

                         Първа възрастова група

ДЕЙНОСТ: ВРЕМЕ:
11. Посрещане на децата в детската градина и дейност по избор   от 7.00 часа до 8.15 часа
22. Утринна гимнастика и подготовка за закуска   от 8.15 часа до 8.30 часа
33. Закуска от 8.30 часа до 8.50 часа
44. Педагогическа ситуация от 9.00 часа до 9.20 часа
55. Раздвижване, свободно време От 9.20 часа до 9.30 часа
66. Педагогическа ситуация от 9.30 часа до 9.50 часа
77. Подкрепителна закуска от 10.00 часа до 10.30 часа
88. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 10.30 часа до 11.45 часа
99. Обяд от 12.00 часа до 12.45 часа
110. Подготовка за сън и сън от 12.45 часа до 15.30 часа
111. Тоалет и  допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 15.30 часа до 16.00 часа
112. Закуска от 16.00 часа до 16.30 часа
113. Педагогическа ситуация от 16.30 часа до 16.50 часа
114. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 17.00 часа до 17.30 часа
115. Изпращане на децата от 17.30 часа до 19.00 часа

 

                    Втора възрастова група

 

ДЕЙНОСТ: ВРЕМЕ:
11. Посрещане на децата в детската градина и дейност по избор от 7.00 часа до 8.15 часа
22. Гимнастика и подготовка за закуска от 8.15 часа до 8.30 часа
33. Закуска от 8.30 часа до 8.50 часа
44. Педагогическа ситуация от 9.00 часа до 9.20 часа
55. Раздвижване, свободно време от 9.20 часа до 9.30 часа
66. Педагогическа ситуация от 9.30 часа до 9.50 часа
77. Подкрепителна закуска от 10.00 часа до 10.30 часа
88. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 10.30 часа до 11.45 часа
99. Обяд от 12.00 часа до 12.45 часа
110. Подготовка за сън и сън от 12.45 часа до 15.30 часа
111. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 15.30 часа до 16.00 часа
112. Закуска от 16.00 часа до 16.30 часа
113. Педагогическа ситуация от 16.30 часа до 16.50 часа
114. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 17.00 часа до 17.30 часа
115. Изпращане на децата от 17.30 часа до 19.00 часа

 

                  Подготвителна група 5 годишни

 

ДЕЙНОСТ: ВРЕМЕ:
11. Посрещане на децата в детската градина и дейност по избор от 7.00 часа до 8.15 часа
22. Гимнастика и подготовка за закуска от 8.15 часа до 8.30 часа
33. Закуска от 8.30 часа до 8.50 часа
44. Педагогическа ситуация от 9.00 часа до 9.25 часа
55. Раздвижване, свободно време        от 9.25 часа до 9.35 часа
66. Педагогическа ситуация от 9.35 часа до 10.00 часа
77. Подкрепителна закуска от 10.00 часа до 10.20 часа
88. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 10.20 часа до 11.45 часа
99. Обяд от 12.00 часа до 12.45 часа
110. Подготовка за сън и сън от 12.45 часа до 15.30 часа
111. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 15.30 часа до 16.00 часа
112. Закуска от 16.00 часа до 16.30 часа
113. Педагогическа ситуация от 16.30 часа до 17.00 часа
114. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 17.00 часа до 17.30 часа
115. Изпращане на децата от 17.30 часа до 19.00 часа

 

 

 

              Подготвителна група 6 годишни

 

ДЕЙНОСТ: ВРЕМЕ:
11. Посрещане на децата в детската градина и дейност по избор от 7.00 часа до 8.15 часа
22. Гимнастика и подготовка за закуска от 8.15 часа до 8.30 часа
33. Закуска от 8.30 часа до 8.50 часа
44. Педагогическа ситуация от 9.50 часа до 9.20 часа
55. Раздвижване, свободно време        от 9.20 часа до 9.30 часа
66. Педагогическа ситуация от 9.35 часа до 10.00 часа
77. Подкрепителна закуска  от 10.00 часа до 10.20 часа
88. Педагогическа ситуация  от 10.20 часа до 10.45 часа
99. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие От 10.45 часа до 12.00 часа
110. Обяд  от 12.00 часа до 12.45 часа
111. Подготовка за сън и сън от 12.45 часа до 15.30 часа
112. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 15.30 часа до 16.00 часа
113. Закуска от 16.00 часа до 16.30 часа
114. Педагогическа ситуация от 16.30 часа до 17.00 часа
115. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 17.00 часа до 17.30 часа
116. Изпращане на децата от 17.30 часа до 19.00 часа

 

 

                   Полудневна група 5 и 6 годишни в с.Синаговци

ДЕЙНОСТ: ВРЕМЕ:
11. Посрещане на децата в детската градина и дейност по избор от 7.00 часа до 8.15 часа
22. Гимнастика и подготовка за закуска от 8.15 часа до 8.30 часа
33. Закуска от 8.30 часа до 8.50 часа
44. Педагогическа ситуация от 9.50 часа до 9.20 часа
55. Раздвижване, свободно време        от 9.20 часа до 9.30 часа
66. Педагогическа ситуация от 9.35 часа до 10.00 часа
77. Подкрепителна закуска  от 10.00 часа до 10.20 часа
88. Педагогическа ситуация  от 10.20 часа до 10.45 часа
99. Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие От 10.45 часа до 12.00 часа
110. Изпращане на децата От 12.00 часа до 13.00 часа

РАЗДЕЛ ІІІ

            ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Тематичното разпределение за всяка възрастова група е разработено от учителите на възрастовите групи и е утвърдено от директора на детската градина. Съобразено е с възрастовите и индивидуални особености на децата, отчита техните интереси и желания. Отчита спецификата на детската градина и допринася за реализиране на държавната политика в системата на предучилищното и училищно образование за повишаване качеството на образование и прибиране и задържане на децата в задължителна предучилищна подготовка. Тематичното разпределение осигурява равномерно и балансирано разпределение на учебното съдържание по образователни направления.

РАЗДЕЛ ІV

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛЕЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съгласно чл.2, ал.2 от ЗПУО участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите.

Детската градина търси съмишленици в лицето на родителите, общината, банки, неправителствени организации, библиотека, обществен съвет, ВУЗ.

Изключително актуален е въпросът за взаимодействието между детската градина и семейството, защото пред тези две възпитателни институции стои една обща цел – формирането на личността на детето.

Отношенията в този сложен механизъм за взаимодействие биха могли да изглеждат така:

Учител – Дете

Учител – Родител

Учител – Учител

Учител – Непедагогически персонал

Директор – учител

Съобразявайки се с този механизъм, педагогическият екип използва разнообразни форми на педагогическо общуване: ежедневни срещи с родителите, периодични консултации, родителски срещи, открити педагогически ситуации, празници и развлечения, анкети, съвместни дейности, спортни празници и др.             ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ Създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина;

Орган за подпомагане на развитието на детската градина.

Състав на Обществения съвет:

Конституиране на Обществения съвет – до 15 септември. Води се протокол:

Свикване – директорът определя реда и начина – с писмена покана до родителите, покана по електронна поща, покана на електронната страница на детската градина.

Възможни проблеми: в неучебно време – част от родителите са в отпуск и не са в   населеното място

част от учителите са в отпуск

директорът е в отпуск

Избор на нечетен брой членове, включително и резервни:

Възможни проблеми: голям брой предложения, които трябва да се гласуват поотделно

Избор на председател из между избраните членове.

Участници в Обществения съвет:

С право на глас:

представител на финансиращия орган;

най- малко трима родители, избрани на общо събрание на родителите

С право на съвещателен глас:

представител на настоятелството

Други участници в заседанията на Обществения съвет:

служители на детската градина детски учители, психолог, педагогически съветник, гл. счетоводител, касиер –домакин, медицинска сестра;

служители на РУО;

представители на синдикатите;

представители на юридически лица с нестопанска цел;

директорът на детската градина – изразява становище по разглежданите въпроси, предлага свикване на заседание за разглеждане на актуална тема

Функции:

като административен орган – съгласува или одобрява отделни документи; изразява становище по отделни разглеждани въпроси; членове на съвета участват в различни комисии, касаещи работата на детската градина, представител на родителите, член на съвета участва в комисия по атестиране на директора.

като контролен орган – има право да върне въпроси за повторно разглеждане от педагогическия съвет.

Правомощия на Обществения съвет:

Участва в работата на Педагогическия съвет при предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата;

Предлага политики и мерки за подобряване на качеството на образователния  процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането;

Дава становище за разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му, когато детската градина е на делегиран бюджет;

Съгласува предложенията на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

Участва с представители в комисиите за атестиране на при условията и реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

Съгласува  избора на учителите на учебните помагала;

Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване изпълнение на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на детската