Документи за прием

 Децата се приемат въз основа на писмено заявление, подадено от родителите.Към заявлението се прилагат следните документи:

1.копие от акта за раждане на детето;

2.здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

3.еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

4.изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;

  5.данни от личния лекар, че на  детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба  15 от 2005 г. за имунизациите в република България;

6.медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.